Nota Slotwijzigingen 2019

Begrotingswijzigingen

In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen (BW-01686). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.

2019 is het eerste jaar dat, om te voldoen aan het BBV, uitvoeringskosten direct moeten worden verantwoord op programma's. We verwachten op programmaniveau afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitvoeringskosten omdat we voorcalculatorisch niet altijd een exact beeld hebben over de inzet van personele capaciteit. Voor zover blijkt dat op begrotingsbasis de uitvoeringskosten niet helemaal juist zijn verdeeld, passen we dit aan met een technische wijziging. Het gaat hier slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Omdat we willen voorkomen dat dergelijke verschillen die slechts administratief van aard zijn in de Stadsrekening 2019 neerslaan, verwerken we toerekeningsverschillen tot het moment van vaststelling van de Nota Slotwijzigingen door uw Raad. In de tabel met technische wijzigingen hebben we dit als 1 totaalregel opgenomen.

Omschrijving
Bedragen: hele euro

Programma

Lasten/
Baten

2019

2020

2021

2022

2023

Actualisatie begroting verhuur sloopterreinen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

-3.768

-3.855

-3.855

-3.855

-3.855

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Lasten

3.768

3.855

3.855

3.855

3.855

Totaal Actualisatie begroting verhuur sloopterreinen

0

0

0

0

0

Actualisatie stadsdeelbudgetten
grijs (asfalt) en groen

Bereikbaarheid

Lasten

-1.516.944

Openbare ruimte

Lasten

1.516.944

Totaal Actualisatie stadsdeelbudgetten grijs (asfalt) en groen

0

CLINSH schone scheepvaart; subsidie

Openbare ruimte

Baten

50.000

-15.000

Lasten

50.000

-15.000

Totaal CLINSH schone scheepvaart; subsidie

0

0

Doorbetaling gelden regio aan Centrum voor
Seksueel en familiair geweld

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

134.391

Lasten

134.391

Totaal Doorbetaling gelden regio aan Centrum voor Seksueel en familiair geweld

0

Energievoorziening zwembad D'burg

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

75.000

Lasten

75.000

Totaal Energievoorziening zwembad D'burg

0

Exploitatie De Bastei

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Baten

107.000

107.000

107.000

107.000

107.000

Lasten

107.000

107.000

107.000

107.000

107.000

Totaal Exploitatie De Bastei

0

0

0

0

0

Exploitatie Stedelijke speeltuin De Leemkuil

Openbare ruimte

Baten

40.000

Lasten

40.000

Totaal Exploitatie Stedelijke speeltuin De Leemkuil

0

Flexibel budget regieteam

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

26.546

Werk en Inkomen

Lasten

-26.546

Totaal Flexibel budget regieteam

0

Indexering rijksbijdrage Jeugd

Financiën

Lasten

147.000

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

-147.000

Totaal Indexering rijksbijdrage Jeugd

0

Indexering WMO beschermd wonen

Financiën

Lasten

1.638.454

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

-1.638.454

Totaal Indexering WMO beschermd wonen

0

Indexering WSW-budget

Financiën

Lasten

754.590

Werk en Inkomen

Lasten

-754.590

Totaal Indexering WSW-budget

0

Interventieplan doorbraakaanpak

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

0

0

Totaal Interventieplan doorbraakaanpak

0

0

Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen;
subsidie

Openbare ruimte

Baten

-195.000

195.000

Lasten

-195.000

195.000

Totaal Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen; subsidie

0

0

Jaarschijf bestemmingsreserve
decentralisatieuitkering bodem (DUB)

Financiën

Baten

-504.000

590.000

Lasten

-86.000

Openbare ruimte

Lasten

590.000

590.000

Totaal Jaarschijf bestemmingsreserve decentralisatieuitkering bodem (DUB)

0

0

Leges ondergrondse containers (clic's)

Financiën

Lasten

9.000

Openbare ruimte

Lasten

-9.000

Totaal Leges ondergrondse containers (clic's)

0

Ondergrondse ordening kabels-leidingen

Bereikbaarheid

Baten

600.000

Lasten

600.000

Totaal Ondergrondse ordening kabels-leidingen

0

Onderhoud panden

Bereikbaarheid

Lasten

67.821

Bestuur en organisatie

Lasten

-386.806

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Lasten

79.253

Openbare ruimte

Lasten

69.755

Sport

Lasten

99.214

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

203.944

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Lasten

-133.180

Totaal Onderhoud panden

0

Opheffen ondersteunende verkoopactiviteiten
door theater De Klif

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Lasten

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal Opheffen ondersteunende verkoopactiviteiten door theater De Klif

0

0

0

0

0

Overheveling budget reiniging naar
afvalinzameling (DAR)

Bereikbaarheid

Lasten

-450.000

Openbare ruimte

Lasten

450.000

Totaal Overheveling budget reiniging naar afvalinzameling (DAR)

0

Penvoering bijdrage aan Logistiek
Expertisecentrum Nijmegen (LEC)

Bereikbaarheid

Baten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Lasten

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal Penvoering bijdrage aan Logistiek Expertisecentrum Nijmegen (LEC)

0

0

0

0

0

Precario vaste standplaatsen

Economie en toerisme

Baten

-57.566

Financiën

Baten

57.566

Totaal Precario vaste standplaatsen

0

Provinciale subsidie economische
innovatie agenda

Economie en toerisme

Baten

-90.000

90.000

Lasten

-90.000

90.000

Totaal Provinciale subsidie economische innovatie agenda

0

0

Provinciale subsidie Transitorium

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Baten

400.000

100.000

Lasten

400.000

100.000

Totaal Provinciale subsidie Transitorium

0

0

Provinciale subsidie WO2 centrum

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Baten

-60.000

Lasten

-60.000

Totaal Provinciale subsidie WO2 centrum

0

Regionale bijdrage mobliteitsfonds
Arnhem-Nijmegen

Bereikbaarheid

Baten

83.400

Lasten

83.400

Totaal Regionale bijdrage mobliteitsfonds Arnhem-Nijmegen

0

Actualisatie reserve  iLent,
Ruimte voor de Waal

Bereikbaarheid

Lasten

9.479

Financiën

Baten

9.479

Totaal reserve I-Lent

0

Actualisatie reserve Stadsbrug

Bereikbaarheid

Lasten

312.216

Financiën

Baten

312.216

Totaal reserve Stadsbrug

0

Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

15.037

Lasten

15.037

Totaal Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

0

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid,
Voor Vroegschoolse Educatie

Onderwijs

Baten

192.233

532.534

532.534

532.534

532.534

Lasten

192.233

532.534

532.534

532.534

532.534

Totaal Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid/Voor Vroegschoolse Educatie

0

0

0

0

0

Rijkssubsidie gevelisolaties

Openbare ruimte

Baten

47.000

Lasten

47.000

Totaal Rijkssubsidie gevelisolaties

0

Tijdelijke verhuur Ploegstraat

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Baten

16.000

16.000

Lasten

16.000

16.000

Totaal Tijdelijke verhuur Ploegstraat

0

0

Verkoop panden

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Baten

497.938

Lasten

497.938

Totaal Verkoop panden

0

Uitvoeringskosten*

Bereikbaarheid

Lasten

246.506

Bestuur en organisatie

Baten

21.504

Lasten

228.994

19.387

19.387

19.387

19.387

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Lasten

58.505

-4.126

-4.126

-4.126

-4.126

Economie en toerisme

Lasten

64.583

Financiën

Lasten

-2.202.164

Onderwijs

Lasten

42.640

Openbare ruimte

Lasten

115.665

Sport

Lasten

76.223

-15.260

-15.260

-15.260

-15.260

Veiligheid

Lasten

802.252

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

313.492

Werk en Inkomen

Lasten

88.527

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Lasten

186.282

Totaal Uitvoeringskosten

0

0

0

0

0

* Het betreft hier budgettair-neutrale wijzigingen voor deelname generatiepact, cao-effect loonsom, opbrengst detacheringen  en herverdeling taakvelden.

ga terug