Nota Slotwijzigingen 2019

Inleiding

Twee keer per jaar informeren wij uw Raad tussentijds over de uitvoering van de lopende begroting; bij de Zomernota in het voorjaar en nu, in het najaar, via de voorliggende Slotwijzigingen.

We richten ons op het melden van financiële afwijkingen bij de uitvoering van de Stadsbegroting 2019. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema. Waar afwijkingen worden gesignaleerd, zijn we nagegaan of we kunnen bijsturen. Als bijsturen niet mogelijk is, en de afwijkingen daarmee onontkoombaar zijn, maken we daarvan melding en stellen we aan u voor om de Stadsbegroting aan te passen.

Deze nota is een tussentijdse bestuurlijke melding op weg naar de Stadsrekening 2019. We hebben een voorlopige prognose gemaakt van de stand einde jaar, op basis van de inzichten per 1 oktober. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de Stadsrekening.

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties, dat doen we in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Wel stellen we een aanpassing voor in de renteparameter die we in het VGP hanteren. In de Zomernota 2019 is de renteparameter voor planexploitaties vastgesteld op 0,8 %. Echter door het aflopen van een aantal leningen is de rente waarmee we in de planexploitaties rekening moeten houden gedaald tot nagenoeg 0%. Omdat de rente waarmee in de planexploitaties wordt gerekend volgens de verslaggevingsregels niet meer dan 0,5% af mag wijken van de gemiddelde rente, stellen we nu voor de renteparameter bij te stellen van 0,8% naar 0%. Het financiële effect nemen we mee in de actualisatie van de planexploitaties in de VGP, die voorafgaand aan de Stadsrekening 2019 in procedure zal worden gebracht.

De financiële afwijkingen die zijn opgenomen in de tabel in de paragraaf ‘totaalbeeld’, alle taakmutaties en overige budget neutrale aanpassingen, en wijzigingen op investeringsgebied zijn meegenomen in de begrotingswijziging ‘Meldingen Slotwijzigingen 2019' (BW-01685) en 'Investeringen'(BW-01698). Er is ook een aantal technische wijzigingen (BW-01686), die zijn opgenomen in een aparte bijlage.

Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen (artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet).

ga terug