Nota Slotwijzigingen 2019

Winstwaarschuwingen

We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn. We nemen alleen de belangrijkste onzekerheden mee. Dat zijn onzekerheden die bestuurlijk relevant zijn en/of een financiële impact groter dan € 100.000 hebben, niet volledig te kwantificeren zijn en mogelijk een positief of negatief effect hebben op het rekeningresultaat. Of deze onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen en in welke mate zal blijken bij de Stadsrekening 2019. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden.

Programma, winstwaarschuwing

Toelichting

Bestuur en organisatie

Vereffening Stadsregio Arnhem - Nijmegen

Voordeel van € 115.000

Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie

Mogelijk nadeel van ruim 0,5 miljoen euro

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Maatschappelijke begeleiding inburgering

Voordeel van 0,2 miljoen euro

Prognose resultaat Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (onderdelen Zorg en Welzijn)

Verwacht nadeel van 2,6 miljoen euro tot voordeel van 1,9 miljoen euro

Btw GGD

Voordeel van € 60.000 tot € 120.000

Werk en Inkomen

Bijstandsontwikkeling, BUIG

Voordeel van maximaal 5,7 miljoen euro

Bijstandsdebiteuren

Nadeel van 2,3 tot 2,6 miljoen euro

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Meerinkomsten bouwleges

Meerinkomsten van 0,5 miljoen euro en meerkosten van 0,46 miljoen euro

Bestuurlijke boetes kamerverhuurbeleid

Maximaal een nadeel van € 180.000

Openbare Ruimte

Taakstellingen taakveld Afval

Taakstellingen vanaf 2020 realiseerbaar; voor 2019 naar verwachting op te vangen uit incidentele middelen

Vereffening Stadsregio Arnhem – Nijmegen
Naar aanleiding van het eindrapport van Vereffenaar gemeente Nijmegen - inzake voormalig Stadsregio Arnhem-Nijmegen -  is er uitzicht op de uitbetaling van resterende middelen. Voor de gemeente Nijmegen zou dit neerkomen op een ontvangst ad € 115.000.

Huisvesting gemeentelijke organisatie
In de Nota Slotwijzigingen 2018 hebben we gemeld dat in het kader van het strategisch huisvestingsplan het aantal dienstgebouwen is teruggebracht van 5 naar 2. De leegstand die we toen hebben gemeld, hebben we nog niet op kunnen lossen. Mogelijk leidt dit ook in 2019 tot een nadeel van ruim 0,5 miljoen euro.

Maatschappelijke begeleiding inburgering
Op het beleidsveld Diversiteit verwachten we een positief resultaat van 0,2 miljoen euro. Het verwachte positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegekende Rijksmiddelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten. Door een stelselwijziging wordt deze compensatie niet meer door het COA, maar door het DUO uitgekeerd via de meicirculaire. In de meicirculaire 2019 is een groot deel van de gehuisveste statushouders 2018 uitgekeerd. De Rijksuitkering bedraagt 0,3 miljoen euro.

Prognose resultaat Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (onderdeel Zorg en Welzijn)

We verwachten op dit moment voor 2019 een positief resultaat dat varieert in een bandbreedte van 6,5 tot

12,4 miljoen euro. De prognoses voor Wmo, Jeugd en Wmo beschermd wonen zijn grotendeels gebaseerd op de ontwikkelingen van de geleverde zorg tot en met juli 2019. Uiteraard blijft er sprake van onzekerheid; zoals gebruikelijk hanteren we daarom een bandbreedte. Het verwachte positieve resultaat is grotendeels toe te schrijven aan het beleidsveld 'Opvang en beschermd wonen'. Op dat onderdeel verwachten we een voordelig resultaat dat ligt tussen de 9,1 en 10,5 miljoen euro. Dit heeft alles te maken met de interventie ombouw Beschermd Wonen uit het interventieplan en de extra middelen die wij door succesvolle lobby hebben verkregen voor ambulantisering. Daarnaast verwachten we een voordeel op het onderdeel Wmo klassiek. In totaal verwachten we voor Wmo een voordeel dat ligt tussen 1,5 en 2,5 miljoen euro. Op het onderdeel 'Jeugd' verwachten we een nadeel van 0,8 tot 4,2 miljoen euro. In totaal is hiermee de resultaat prognose voor het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg positief. Indien we echter Opvang en beschermd wonen – daarvoor is een bestemmingsreserve ingesteld, voor- en nadelen hebben geen effect op de saldireserve- buiten het resultaat laten, voorzien we een resultaat dat ligt tussen 2,6 miljoen euro negatief en 1,9 miljoen euro positief. Op dit moment werken we hard aan het maken van afspraken met de regiogemeenten over de inzet en verdeling van de middelen opvang en beschermd wonen voor de komende jaren en na doordecentralisatie. Daarmee dus ook de inzet van het positieve resultaat vanuit de interventie ombouw (ambulantisering) Beschermd Wonen. De vrij komende middelen kunnen dan (door alle gemeenten) verder worden ingezet voor de transformatie en ambulantisering. Hier komen wij in de zomernota bij u op terug.

Btw GGD
Aan het eind van het jaar doet de GGD een opgave aan de gemeenten van de door haar betaalde Btw die de afzonderlijke gemeenten terug kunnen vorderen. Hiervoor is € 120.000 begroot. De verwachting is dat het bedrag dat we terug kunnen gaan vorderen €60.000 tot € 120.000 hoger zal zijn.

Bijstandsontwikkeling, BUIG
Voor het programma Werk en Inkomen is het beeld ten tijde van het opstellen van deze nota dat we afstevenen op een voordelig financieel resultaat. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk behaald op het taakveld inkomensregelingen. Oorzaken voor het voordeel in 2019 zijn de gunstige bijstandsontwikkeling en het hogere definitieve BUIG budget 2019: in de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een lager BUIG budget. We gaan hierbij uit van de gegevens en uitgangspunten zoals we ze op dit moment kennen. Met de huidige bijstandsontwikkeling hoeven we voor het jaar 2019 geen extra vangnetuitkering aan te vragen.

Bijstandsdebiteuren
De onzekerheid die er nog is heeft te maken met de opschoning van de balanspost Bijstandsdebiteuren. Bij de jaarrekening 2018 hebben we - na afstemming met onze accountant Deloitte - de voorziening voor oninbaarheid van deze debiteuren opgehoogd van 46% naar 54%. Deze aanpassing heeft in 2018 tot een eenmalig nadelig resultaat van 2,5 miljoen euro geleid bij het programma Werk en Inkomen.
We zijn nu bezig om, aan de hand van de beschikbare data, meer zicht te krijgen op de samenstelling van de balanspost Bijstandsdebiteuren, zodat we een inschatting kunnen maken van de noodzakelijke omvang van de voorziening. Dat onderzoek is nog niet afgerond en de afstemming daarvoor met de accountant moet nog plaats vinden. Daarna weten we in welke mate de voorziening moet worden aangepast. We verwachten dat we dit bij het opstellen van de Stadsrekening kunnen verwerken. Het jaar 2020 zal in het teken staan van het daadwerkelijk afboeken van bijstandsvorderingen. Daarvoor moet elk afzonderlijk dossier (dat zijn er ruim 8.000) worden bekeken. Bij het daadwerkelijk afboeken van vorderingen zal blijken in hoeverre de voorziening toereikend is geweest. Gezien deze onzekerheden nemen we nu een winstwaarschuwing op in de Nota Slotwijzigingen.

Meerinkomsten bouwleges
Bovenop het gemelde voordeel van € 4 ton (zie meldingen) is er nog voor 0,5 miljoen euro aan bouwleges van projecten die mogelijk in 2019 verleend worden. Hiervoor geven we een positieve winstwaarschuwing af. De ODRN is over deze projecten nog niet in overleg en het is daarom onzeker of de aanvragen van deze projecten dit jaar nog ingediend worden. Verder kan ook de problematiek met betrekking tot stikstof voor vertraging dan wel afstel zorgen. Tegenover deze extra omzet verwachten we ook hogere kosten van de ODRN van 0,46 miljoen euro.

Bestuurlijke boetes kamerverhuurbeleid
Voor de handhaving kamerverhuurbeleid hanteren we met ingang van 2018 bestuurlijke boetes. Daarvoor is een bedrag geraamd van jaarlijks € 180.000. In 2019 verwachten we, net als in 2018, deze boetes niet te innen.

Taakstellingen taakveld Afval
In de Zomernota 2019 hebben we de volgende bezuinigingstaakstellingen opgenomen.

  • Serviceniveau verlagen door minder gratis ophalen grof afval (taakstelling € 250.000)
  • Verlagen aantal kg's gratis weg te brengen restafval milieustraat (taakstelling € 100.000)
  • Toepassen vervuiler betaalt (markten, kermis, etc.; taakstelling € 210.000)
  • Verminderen aantal afvalbakken, ook poepbakken; (taakstelling € 150.000).

Van een aantal daarvan hadden we op dat moment de verwachting dat deze ook al in 2019 doorgevoerd zouden kunnen worden. Het blijkt nu dat de bezuinigingen niet of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden in 2019. Een van de redenen hiervoor is de noodzaak tot aanpassing van de verordening reinigingsheffing. Dit vergt meer tijd dan gedacht. We sturen er op aan om bij de andere budgetten binnen het programma Openbare Ruimte voldoende financiële ruimte vast te houden om de tekorten op de taakstellingen te kunnen dekken. Het gaat daarbij om diverse posten voor onderhoud in de openbare ruimte. We schuiven dit onderhoud waar dit mogelijk is, door naar het volgend jaar. We verwachten de bezuinigingstaakstelling vanaf 2020 wel te kunnen realiseren.

ga terug