Nota Slotwijzigingen 2019

Effect Stadsbegroting en saldireserve

In de Zomernota 2019 is voor het lopende begrotingsjaar een nadeel gemeld van 4,3 miljoen euro. Separaat wordt aan uw Raad een voorstel voorgelegd over de ontwikkeling van de Bellefroidstraat (raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD'), wat leidt tot een eenmalige last van 1,8 miljoen euro. Daarmee is het financieel beeld dat vooraf gaat aan de Slotwijzigingen als volgt.

bedragen * € 1.000

2019

Beginstand Stadsbegroting 2019 - 2022

96

Effecten Zomernota 2019

-4.298

Nog verwerken: raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD'

-1.800

Financieel beeld voorafgaand aan Slotwijzigingen

-6.002

De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een nadeel van 4,3 miljoen euro: een nadeel bij algemene middelen van 0,98 miljoen euro en overige meldingen van 3,3 miljoen euro nadelig.  Daarmee wordt het beeld als volgt.

bedragen * € 1.000

2019

Financieel beeld voorafgaand aan Slotwijzigingen

-6.002

Effecten Nota Slotwijzigingen 2019

- algemene middelen

-981

- meldingen

-3.307

Financieel beeld Nota Slotwijzigingen 2019

-10.290

Hiervoor is onder 'meldingen' toegelicht hoe het nadeel dat we nu melden is opgebouwd. Grotendeels gaat het hier om incidentele effecten. Er zijn ook effecten die mogelijk structurele doorwerking hebben naar 2020 en volgende jaren. We gaan op die effecten zoveel mogelijk bijsturen en streven ernaar hiervoor een oplossing te vinden. Voor zover bijsturing niet mogelijk is, komen we daar op terug bij de Zomernota 2020.

In de Stadsbegroting 2020 is een meerjarige doorkijk van de saldireserve opgenomen. In dat beeld is uitgegaan van het resultaat over 2019 zoals bekend bij de Zomernota 2019: dat was een nadeel van 4,3 miljoen euro. Ten opzichte van de Stadsbegroting zien we nu een nadelige ontwikkeling in 2019 die bijna 6 miljoen euro hoger is. Deze extra 'aanslag' op de saldireserve zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet wezenlijk veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel. Daarnaast hebben we ook aangegeven dat het nu nemen van een nadeel op subsidies Waalfront leidt tot verlaging van het risicoprofiel met 1,5 miljoen euro.

Bij het opstellen van de Stadsrekening 2019 weten we wat de definitieve afwijking ten opzichte van de Stadsbegroting is. Dat resultaat wordt ten gunste of ten laste van de saldireserve gebracht.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat in 2019 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle niet-geprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor niet- voorziene nadelen die na de Slotwijzigingen nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten.

ga terug