Nota Slotwijzigingen 2019

Overig

Hierna volgen drie bijlagen. De eerste bijlage geeft per programma een totaalbeeld van alle meldingen. Dat zijn dus behalve de meldingen die hiervoor zijn toegelicht ook meldingen die budget neutraal zijn, waaronder de taakmutaties. Alle bedragen die in deze tabellen zijn opgenomen, zijn meegenomen in de begrotingswijziging BW-01685 (Meldingen Slotwijzigingen 2019).

In de bijlage Begrotingswijzigingen is een tabel opgenomen met technische wijzigingen (BW-01686). Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.

2019 is het eerste jaar dat, om te voldoen aan het BBV, uitvoeringskosten direct moeten worden verantwoord op programma's. We verwachten op programmaniveau afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitvoeringskosten omdat we voorcalculatorisch niet altijd een exact beeld hebben over de inzet van personele capaciteit. Voor zover blijkt dat op begrotingsbasis de uitvoeringskosten niet helemaal juist zijn verdeeld, passen we dit aan met een technische wijziging. Het gaat hier slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Omdat we willen voorkomen dat dergelijke verschillen die slechts administratief van aard zijn in de Stadsrekening 2019 neerslaan, verwerken we toerekeningsverschillen tot het moment van vaststelling van de Nota Slotwijzigingen door uw Raad. In de tabel met technische wijzigingen hebben we dit als 1 totaalregel opgenomen.

Tot slot geven we in de bijlage 'Investeringen' een nadere toelichting op de voorgestelde begrotingsaanpassing. De aanpassingen zijn meegenomen in BW-01698 (Meldingen Slotwijzigingen 2019). In die bijlage is zoals te doen gebruikelijk ook een voortgangsmelding opgenomen.

ga terug