Nota Slotwijzigingen 2019

Voorstel

 
Onderwerp
Nota Slotwijzigingen 2019

Opsteller

B. Swartjes

Datum voorstel

29 oktober 2019

Programma

Financiën

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Dossiernummer

Samenvatting
Voor u ligt de nota Slotwijzigingen 2019. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2019 en melden we financiële afwijkingen (peildatum 1 oktober 2019) ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2019 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Bij deze nota Slotwijzigingen melden we een nadeel van 4,3 miljoen euro. Tellen we het nadeel van eveneens 4,3 miljoen euro dat is gemeld bij de Zomernota 2019 en het nadeel van 1,8 miljoen euro vanwege het raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD' hierbij op, dan komt het nadelig resultaat voor 2019 uit op een totaal nadelig effect van 10,3 miljoen euro. Deze ontwikkeling zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel.

De lijn die we eerder zagen bij de Zomernota 2019 en de Stadsbegroting 2020 zien we ook terug in deze nota. De onvoorspelbaarheid van de rijksmiddelen trekt een zware wissel op het budget voor begrotingsjaar 2019. De tegenvallende rijksmiddelen uit de mei- en septembercirculaire zijn daarmee bepalend voor het nadeel dat we in deze nota melden.

De effecten die we nu melden zijn grotendeels incidenteel. Voor zover er structurele doorwerking is, onderzoeken we eerst in hoeverre bijsturing mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, komen we daar op terug bij de Zomernota 2020.

Voorstel

  1. de nota Slotwijzigingen 2019 vast te stellen;
  2. de rekenrente voor planexploitaties te wijzigingen van 0,8% in 0%;
  3. begrotingswijziging BW-01685 (Meldingen Slotwijzigingen 2019), BW-01698 (Investeringen) en BW-01686 (Technische Wijzigingen Slotwijzigingen 2019) vast te stellen.