Nota Slotwijzigingen 2019

Investeringen

Bij deze nota melden leggen we een aantal wijzigingen aan uw Raad voor. Deze aanpassingen nemen we mee in de begrotingswijziging ‘Investeringen' (BW-01698).
We verwachten nu op de totale investeringsruimte een nadeel van € 50.000 vanwege een voordeel op het investeringskrediet voor De Bastei van € 100.000 en een nadeel van € 150.000 voor de aanpak van de Waalkade. De overige meldingen betreffen administratieve aanpassingen die geen voor- of nadelig effect hebben.

Parkeerterrein SportQube
In verband met de afwatering op het Parkeerterrein van SportQube dienen bouwkundige aanpassingen te worden verricht. De gemeente draagt hier vanuit eigen middelen € 60.000 aan bij. De aannemer die het oude terrein heeft aangelegd draagt € 65.000 bij. De bijdrage van de aannemer dient aan de reeds bestaande investering van € 60.000 worden toegevoegd.

Fietspad oostzijde Waalbrug
De werkzaamheden aan de Waalbrug zijn in voorjaar 2019 gestart; de uitvoering loopt door in 2020 en 2021. Tijdens de projectvoorbereiding is de mogelijkheid naar voren gekomen om – naast een tweerichtingenfietspad aan de westzijde – ook een tweerichtingenfietspad aan de oostzijde te ontwikkelen. Een deel van deze maatregel zou binnen het bestaande budget al mogelijk worden gemaakt omdat de renovatie de enige mogelijkheid is om dit deel te realiseren (dus een no-regret maatregel). Nu kiezen we er voor om de gehele fietsverbinding aan de oostzijde daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor is een extra budget nodig van ongeveer € 650.000. Dit willen we dekken door overheveling van het restant van krediet Fietsvriendelijke maatregelen naar krediet voor renovatie van de Waalbrug.

Fietsroute Ubbergseweg
Voor de fietsroute Ubbergseweg heeft de Provincie € 53.950 subsidie met een verplicht bestedingsdoel beschikbaar gesteld. Dit bedrag voegen we toe aan het krediet Fietsnetwerk.

De Bastei
De eindverantwoording voor de provinciale subsidie is ingediend en goedgekeurd en daarmee afgewikkeld. De rapportage van het archeologische werk de Bastei wordt in 2019 grotendeels afgerond. De inrichting/afronding laatste bouwonderdelen van de Bastei heeft meer tijd nodig dan verwacht, financiële afwikkeling volgt begin 2020. Door minder bestedingen kan € 100.000 van dit krediet vrijvallen.

Aanpak Waalkade
Voor de investering van de Oostelijke Waalkade wordt nu duidelijk dat een kleine overschrijding van het krediet onontkoombaar is (ongeveer € 150.000). Dat komt door een overschrijding van de plankosten en van de civieltechnische kosten. Het gaat dan om hogere kosten van grondverzet (verwijderen en afvoeren kleilaag), extra kosten voor aanpassingen aan de walstroominstallatie, extra werkzaamheden voor evenementenvoorzieningen en diverse kleine bijkomende werkzaamheden.

Rioolinvesteringen Waalspronggebied
Bij de vaststelling van de Voortgangsrapportage Grote Projecten 2019 (raadsbesluit van 29-2-2019) vond er een herverdeling plaats in de meerjarenprogrammering voor de rioleringsinvesteringen in het Waalspronggebied. Dit leidt tot een verhoging met bijna 12 miljoen euro van het investeringsvolume in 2019. Met deze nieuwe meerjarige investeringsvolumes is rekening gehouden bij de berekening van de rioolheffingsvolumes in de nieuwe Stadsbegroting 2020-2023.

In de bijlage 'Investeringen' is per programma een toelichting opgenomen over de lopende investeringskredieten en de voortgang daarvan. Voor alle duidelijkheid merken we hierbij op dat de nieuwe investeringsvoorstellen die in de Stadsbegroting 2020 zijn opgenomen niet in deze Nota Slotwijzigingen zijn vermeld.

ga terug