Nota Slotwijzigingen 2019

Erratum

Onderwerp
Erratum Nota Slotwijzigingen 2019

Opsteller

Bert Swartjes

Behandeldatum

18 december 2019

Programma

Bestuur en Organisatie

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Samenvatting
Op 5 november heeft ons college de Nota Slotwijzigingen 2019 vastgesteld. Daarna is op 13 november door uw raad het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Het beeld in de door ons vastgestelde nota wijzigt daardoor. Daarom stellen we nu voor de eerder door ons vastgestelde nota samen met het in dit raadsvoorstel opgenomen erratum vast te stellen.

Voorstel

  1. de Nota Slotwijzigingen 2019 inclusief erratum vast te stellen.

Aanleiding
De raad heeft op 13 november 2019 bij de behandeling van de Stadsbegroting 2020 het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Dat amendement heeft gevolgen voor de Nota Slotwijzigingen 2019 die op 5 november door ons college is vastgesteld.

Beoogde impact
Gevolg van het amendement is dat de vrijval van de taakmutaties in het kader van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg moet worden verlaagd met € 893.000. In het dekkingsvoorstel van het amendement is opgenomen, dat dit bedrag wordt ingezet voor begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022.

Argumenten
De gevolgen voor de Nota Slotwijzigingen 2019 zijn verwerkt in een erratum dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is opgenomen.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.

Financiën
Zie toelichting hiervoor onder ‘Argumenten’.

Vervolg
Nadat de nota inclusief erratum door uw raad is vastgesteld, sturen we dit ter informatie door naar de provincie.

Bijlagen
Erratum nota Slotwijzigingen 2019.

BIJLAGE: ERRATUM BIJ NOTA SLOTWIJZIGINGEN 2019

In aanvulling op de Nota Slotwijzigingen 2019 die op 5 november 2019 door ons College is vastgesteld en aangeboden aan de Raad voegen we hierbij een erratum toe met wijzigingen op deze eerdere versie.

Leeswijzer
Ten behoeve van de vindbaarheid van de wijzigingen is de hoofdstuk- en paragraafindeling volledig weergegeven. De tekstdelen en tabellen waarin de wijzigingen zich voordoen, zijn volledig weergegeven.

Voorstel

(…..)

Samenvatting

(…..)

Bij deze nota Slotwijzigingen melden we een nadeel van 5,2 miljoen euro . Tellen we het nadeel van 4,3 miljoen euro dat is gemeld bij de Zomernota 2019 en het nadeel van 1,8 miljoen euro vanwege het raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD' hierbij op, dan komt het nadelig resultaat voor 2019 uit op een totaal nadelig effect van 11,2 miljoen euro . Deze ontwikkeling zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel.

(…..)

Financieel Perspectief

Inleiding

(…..)

Financiële resultaten

Totaalbeeld

Bij deze nota Slotwijzigingen melden we een nadeel van 5,2 miljoen euro . Tellen we het nadeel van 4,3 miljoen euro dat is gemeld bij de Zomernota 2019 en het nadeel van 1,8 miljoen euro vanwege het raadsvoorstel 'Nieuwbouw kantoor GGD' hierbij op, dan komt het nadelig resultaat voor 2019 uit op een totaal nadelig effect van 11,2 miljoen euro . Deze ontwikkeling zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel.

(…..)

Het nadeel dat we nu melden bij de nota Slotwijzigingen, een bedrag van 5,2 miljoen euro , wordt voor een groot deel verklaard door effecten die geheel buiten onze invloedssfeer liggen: de effecten uit de mei- en septembercirculaire leiden tot een lagere uitkering van het Rijk van 3,8 en 1,5 miljoen euro.

(…..)

Meldingen

ONTWIKKELING ALGEMENE MIDDELEN

Bij de algemene middelen zien we een nadeel van 1,9 miljoen euro. Dat nadeel is veroorzaakt door effecten uit de algemene uitkering. Na de tabel volgt per post een toelichting.

Bedragen * € 1.000

 Programma

2019

Meldingen

OZB Niet-woningen

Financiën

-256

OZB woningen

Financiën

70

Belastingen Overig

Financiën

17

Kosten belastingheffing en -inning

Financiën

-165

Effecten meicirculaire

Financiën

-3.836

Actualisatie maatstafaantallen

Financiën

-545

Effecten septembercirculaire

Financiën

-1.507

Stelpost uitvoeringskosten WWB

Financiën

360

Rente-effect Zomernota 2019

Financiën

1.262

Stelpost indexering cao

Financiën

951

Taakmutaties en DU/IU

Digid en mijn overheid

Financiën

-20

GDI voorzieningen

Financiën

-20

Vrijval taakmutaties en DU/IU

Vrouwenopvang/huiselijk geweld (DU)

Financiën

75

Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang/kwaliteit peuterspeelzalen

Financiën

100

Loon- en prijsbijstelling Wmo beschermd wonen (IU)

Financiën

1.775

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (DU)

Financiën

501

Verhoging taalniveau statushouders (DU)

Financiën

87

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’

Financiën

-893

IU participatie

Financiën

139

Bonus beschut werk (DU)

Financiën

31

Totaal algemene middelen

-1.874

(…..)

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’
Uw raad heeft op 13 november het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Van de vrijvallende taakmutaties wordt € 893.000 gereserveerd voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor de dekking van het amendement (zie ook budgetoverhevelingen).

OVERIGE MELDINGEN

(…..)

Bedragen * € 1.000

 Programma

2019

Meldingen

A&O fonds

Bestuur en organisatie

-67

Routeeroverleg Veiligheid Thuis

Veiligheid

-29

Opbrengsten marktgelden

Economie en toerisme

-40

Opbrengsten kermissen

Economie en toerisme

-30

Toeristenbelasting afrekening 2018

Economie en toerisme

38

Toeristenbelasting 2019

Economie en toerisme

50

Correctie zorgkosten 2018

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

408

Energiekosten wijkaccommodaties

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-50

Vrijval bijdrage Pontemcollege

Onderwijs

334

Incidenteel voordeel budget Peuterwerk

Onderwijs

1.000

Havengelden

Bereikbaarheid

37

Verkochte en afgestoten panden

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-59

Afrekening Total 2017-2018

Wonen en stedelijke ontwikkeling

50

Inzet brandwachten

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-73

Waalfront; subsidies

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-3.700

Meerwerk ODRN

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-400

Meeropbrengsten bouwleges

Wonen en stedelijke ontwikkeling

400

Juridische kosten

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-325

Tekort ODRN 2019

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-388

Openbare ruimte

-97

Stormschade en processierups

Openbare ruimte

-425

Inzet werkbedrijf wijkspeeltuinen

Openbare ruimte

-50

Onderzoeksbudget cultuur

Cultuur en Cultureel Erfgoed

50

Afgestoten panden

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-16

Archiefwerkzaamheden voor derden

Cultuur en Cultureel Erfgoed

25

Product sport algemeen

Sport

50

Subtotaal meldingen

-3.307

Budgetoverheveling

Inzet transformatiefonds sociaal domein

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

923

Verhoging Taalniveau Statushouders

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

118

Aanvullende aanpak Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

150

Regionale Energie Strategie

Openbare ruimte

1.516

Kerkenvisies

Cultuur en Cultureel Erfgoed

35

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’

Financiën

893

Verrekening saldireserve

-3.635

Subtotaal budgetoverheveling

0

Totaal overige meldingen

-3.307

 

De budgetoverhevelingen leiden per saldo tot een overboeking van 3,6 miljoen euro naar begrotingsjaar 2020 en worden via de Saldireserve tussen de begrotingsjaren verrekend. Bij het opmaken van de Stadsrekening wordt getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een overschot op het desbetreffende programma. Indien blijkt dat dit niet het geval is, dan kan de overheveling worden teruggedraaid.

(…..)

MELDINGEN

(…..)

BUDGETOVERHEVELINGEN

(…..)

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’
In het kader van het door uw raad aangenomen amendement hevelen we € 893.000 over naar 2020 tot en met 2022.

Winstwaarschuwingen

(…..)

Investeringen

(….)

Bezuinigingen

(…..)

Effect Stadsbegroting en saldireserve

(…..)

bedragen * € 1.000

2019

Beginstand Stadsbegroting 2019 - 2022

96

Effecten Zomernota 2019

-4.298

Nog verwerken: raadsvoorstel ‘Nieuwbouw kantoor GGD’

-1.800

Financieel beeld voorafgaand aan Slotwijzigingen

-6.002

De meldingen bij de Nota Slotwijzigingen komen uit op een nadeel van 5,2 miljoen euro : een nadeel bij algemene middelen van 1,9 miljoen euro en overige meldingen van 3,3 miljoen euro nadelig.  Daarmee wordt het beeld als volgt.

bedragen * € 1.000

2019

Financieel beeld voorafgaand aan Slotwijzigingen

-6.002

Effecten Nota Slotwijzigingen 2019

- algemene middelen

-1.874

- meldingen

-3.307

Financieel beeld Nota Slotwijzigingen 2019

-11.183

(…..)

In de Stadsbegroting 2020 is een meerjarige doorkijk van de saldireserve opgenomen. In dat beeld is uitgegaan van het resultaat over 2019 zoals bekend bij de Zomernota 2019: dat was een nadeel van 4,3 miljoen euro. Ten opzichte van de Stadsbegroting zien we nu een nadelige ontwikkeling in 2019 die 6,9 miljoen euro hoger is. Deze extra 'aanslag' op de saldireserve zal het beeld dat we hebben opgenomen in de Stadsbegroting 2020 niet wezenlijk veranderen: de groei van de saldireserve vanaf 2020 is in de Stadsbegroting 2020 groter dan de ontwikkeling van het risicoprofiel. Daarnaast hebben we ook aangegeven dat het nu nemen van een nadeel op subsidies Waalfront leidt tot verlaging van het risicoprofiel met 1,5 miljoen euro.

(….)

Overig

(…..)

BIJLAGEN

(…..)

Financiën

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Meldingen

OZB Niet woningen

- 256

OZB Woningen

70

Overige belastingopbrengsten

17

Kosten belastingheffing en -inning

- 165

Effecten meicirculaire

-3.836

Actualisatie maatstafaantallen

-545

Effecten septembercirculaire

-1.507

Stelpost uitvoeringskosten WWB

360

Rente-effect Zomernota 2019

1.262

Stelpost indexering cao

951

Meldingen, budget neutraal

Uitkeringen gemeentefonds

9.160

Reservering taakmutaties gemeentefonds

-9.160

Areaaluitbreiding Openbare Ruimte

328

Treasury, lagere rentelasten

79

Taakmutaties en DU/IU

Digid en mijn overheid

-20

GDI voorzieningen

-20

Vrijval taakmutaties en DU/IU

Vrouwenopvang/huiselijk geweld (DU)

75

Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang/kwaliteit peuterspeelzalen

100

Loon- en prijsbijstelling Wmo beschermd wonen (IU)

1.775

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (DU)

501

Verhoging taalniveau statushouders (DU)

87

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’

-893

IU participatie

139

Bonus beschut werk (DU)

31

Taakmutaties en DU/IU programma's (budget neutraal)

Progr. Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

2.596

3.431

3.801

4.205

4.205

Progr. Werk en Inkomen

760

Progr. Onderwijs

-708

Progr. Openbare Ruimte

1.565

Progr. Cultuur en Cultureel Erfgoed

50

Progr. Sport

15

Budgetoverheveling

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’

893

-444

-317

-132

Totaal meldingen

3.704

2.987

3.484

4.073

4.205

(…..)

Taakmutaties

Reserveren vrijvallende taakmutaties voor amendement ‘besturen is keuzes maken’
Uw raad heeft op 13 november het amendement ‘besturen is keuzes maken’ aangenomen. Van de vrijvallende taakmutaties wordt € 893.000 gereserveerd voor de jaren 2020 tot en met 2022 voor de dekking van het amendement (zie ook budgetoverhevelingen).

(…..)

Budgetoverheveling

Dekking amendement ‘besturen is keuzes maken’
In het kader van het door uw raad aangenomen amendement hevelen we € 893.000 over naar 2020 tot en met 2022.